دانشجویان عزیز، با تشکر از شما، خواهشمند است سوالات را با دقت پاسخ دهید.

 • دانشجوی عزیز، میزان رضایت خود را از هر یک از غذاهای زیر تعیین کنید:
 • اگر قرار باشد غذایی دوبار در هفته تکرار شود شما چه غذایی پیشنهاد می کنید؟
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
 • اگر قرار باشد غذایی از برنامه غذایی حذف شود شما چه غذایی پیشنهاد می کنید؟
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
 • غذای ترم اخیر را در مقایسه با ترم گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟
 • هر پیشنهاد یا انتقادی دارید بفرمایید:
 • در صورت تمایل نام و رشته تحصیلی خود را عنوان فرمایید: